De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals hebben de handen ineen geslagen en maken een gezamenlijke omgevingsvisie voor de drie gemeenten. De drie gemeenten noemen zich samen ‘de Lijn50-regio’. Geïnspireerd op de busverbinding die de drie gemeenten doorkruist. Dat was vroeger lijn 50, nu lijn 350. Via deze pagina houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie Lijn50.


Temporiseren proces omgevingsvisie Lijn50

Op 10 juli 2023 is een Koninklijk Besluit genomen waarin nieuwe overgangstermijnen in het kader van de invoering van de Omgevingswet besloten zijn. De uiterste datum voor vaststellen van de Omgevingsvisie is gesteld op 1 januari 2027; de uiterste datum voor het vaststellen van het Omgevingsplan is gesteld op 1 januari 2032. Onder dit Koninklijk Besluit ligt naast de vertraagde invoering van de Omgevingswet, ook een bestuurlijke argumentatie.

Het Rijk werkt momenteel aan een nieuwe Nota Ruimte, die bepalend zal zijn voor regelgeving, beleidsmatige voorwaarden en ontwikkelingsruimte op provinciaal en lokaal niveau. De uiteindelijke inhoud van die Nota Ruimte is vanzelfsprekend uitermate afhankelijk van de samenstelling van een nieuw kabinet. Op provinciale niveau wordt momenteel een aanpassing van de provinciale omgevingsverordening voorbereid. Vanwege deze bepalende ontwikkelingen op rijks- en provinciaal niveau, temporiseren wij de volgende fase van totstandkoming van de Omgevingsvisie, om te voorkomen dat de visie, die voor een periode van 5 tot 10 jaar leidraad voor beleid moet zijn, op korte termijn, na vaststelling van de provinciale en rijksnota’s, weer aangepast moet worden.
Was de oorspronkelijk besluitvorming voorzien in de 2e helft 2024; de nieuwe planning voorziet in besluitvorming in de 2e helft 2025. Op dat moment is de provinciale omgevingsverordening vastgesteld en zijn de contouren van de Nota Ruimte bekend.

Deze temporisering van besluitvorming betekent niet dat het discussietraject daarmee tot stilstand komt. Integendeel, 2024 zal gebruikt worden om in een viertal raadssessies de belangrijkste ontwikkelingskansen en spanningsvelden uit de concept-ontwerp-Omgevingsvisie te verdiepen ter voorbereiding op het bestuurlijke besluitvormingsproces. Daarbij wordt uiteraard ook gebruik gemaakt van de input die we uit het doorlopen participatietraject hebben verkregen.  Daarnaast zal er steeds worden bekeken of en op welke manier aanvullende burgerparticipatie nodig is naar aanleiding van de landelijke en provinciale ontwikkelingen in relatie tot de regionale en lokale opgaven, kansen en wensen.

Wij willen alle deelnemers aan de verschillende participatiemomenten rondom de omgevingsvisie lijn50 nogmaals hartelijk danken voor hun inzet en de waardevolle bijdrage tot nog toe. Wij vragen echter begrip voor deze temporisering en zullen u via dit platform op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten rondom de (doorstart van de) omgevingsvisie lijn50. Wij willen hierbij benadrukken dat de geleverde bijdrages door deze temporisering niet verloren gaan.

- Projectteam omgevingsvisie lijn50.Deze website is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Kernkwaliteiten en verhaallijnen: vanuit de kernkwaliteiten zijn drie verhaallijnen ontstaan. Daar nemen we u graag in mee.

  • Opgaven: niet alles kan zomaar overal. Welke keuzes zijn nodig om de regio en haar kernkwaliteiten ook in de toekomst te beschermen, behouden en te versterken.

  • Omgevingsvisie: de opgaven en de gemaakte keuzes werken we eind 2022 uit in een visie.

  • Participatie: hier leest u op welke manier en wanneer u mee kunt denken en mee kunt doen met de omgevingsvisie.