Bouwstenennotitie ligt aan de basis

De bouwstenennotitie van fase1 is vastgesteld door de drie gemeenteraden in de zomer van 2021. Deze notitie ligt ten grondslag aan het vervolgtraject (fase 2) van de omgevingsvisie waarin we ons nu bevinden. De drie verhaallijnen van de omgevingsvisie zijn hierop gebaseerd. In de bouwstenennotitie zijn de belangrijkste opgaven benoemd. In de omgevingsvisie worden de richtinggevende kaders voor deze opgaven beschreven. Ook zijn de belangrijkste kernkwaliteiten van de Lijn50 gemeenten beschreven.

In de bouwstenennotitie zijn daarnaast thematische toekomstbeelden en wensbeelden/schrikbeelden beschreven. De opgaven en beelden uit de bouwstenennotitie zijn hieronder kort weergegeven. Voor inhoudelijke informatie wordt naar de bouwstenennotitie verwezen. De onderstaande thema’s en beelden zijn verder in de drie verhaallijnen uitgediept en geconcretiseerd.

Thema's

Authentiek landschap behouden, Transformatie landbouw, Verduurzaming toerisme, Robuuste natuur, Klimaatadaptatie, Energietransitie, Duurzaam wonen in een prettige leefomgeving, Duurzame mobiliteit, Passende werkgelegenheid, Vitale bevolking, Sociale samenhang, Veiligheid, Vernieuwing op vlak van governance.


Thematische toekomstbeelden

  • Landschap & landbouw: behouden van het landschap, verduurzamen van de landbouw, meer inzetten op kleinschalige en lokaal/regionaal, de boer als landschapsbeheerder inzetten, bewoners betrekken bij voedselproductie.

  • Wonen & samenleven: meer levendig wonen met starters en jeugd, meer inclusieve woonvormen en ontmoetingsplekken, meer herbestemming, minder nieuwbouw, duurzaam wonen met aandacht voor natuur en milieu.

  • Gezondheid & veiligheid: verkeer en veiligheid blijven aandacht verdienen, centrale gezondheids- en ontmoetingslocaties gewenst, groen ter bevordering van gezondheid en klimaatbestendigheid, minder geluidsoverlast.

  • Energie & grondstoffen: voorkom horizon- en lichtvervuiling, kleinschalig energie opwekken, bevorder een spaarzame manier van leven, energie-innovatieregio (gedragen door een klein aantal mensen).

  • Verplaatsen & bewegen: meer verbindingen met openbaar vervoer, minder auto’s, meer fietsen, duurzaam vervoer, elektrisch vervoer en deelsystemen, verkeersveiligheid.

  • Leren & werken: voldoende educatie en werkgelegenheid voor de jeugd, aanwezigheid van leer- en werk gerelateerde ontmoetingsplekken, netwerk ter uitwisseling van kennis en vaardigheden.

  • Bezoeken & ontmoeten: meer of minder toerisme?, inclusieve ontmoetingsplekken voor jong en oud, stimuleer het verenigingsleven.


Wensbeeld

Een regio om te ontsnappen aan de drukte van de stad en te genieten van de rust, ruimte en het prachtig behouden groen.
Een regio om zich te laten inspireren door onze duurzame en gezonde samenleving.
Een regio om te genieten van de cultuur, historie, tradities en geschiedenis.
Een regio om te genieten van een fijne en kansrijke woon-, werk- en leefomgeving waar genoeg te beleven is.
Een regio vanwege het sterke sociale weefsel en omdat inwoners hier buitengewoon betrokken zijn met elkaar en hun omgeving.
Een regio omdat het vervoer van/naar de regio geweldig geregeld is met gestroomlijnd verkeer en vooruitstrevende mobiliteit.

Schrikbeeld

Een toename van massatoerisme.
Verstedelijking en het volbouwen van de kernen en het buitengebied.
Achteruitgang van het landschap en grootschalige landbouw en veehouderij.
Een toename van vervuilende industrie in de regio.
Een dubbele vergrijzing en jeugd die uit de regio gedreven wordt.
Een afname in de saamhorigheid en leefbaarheid in de kernen.