Waarom een omgevingsvisie?

Omgevingswet

Iedere gemeente in Nederland stelt op basis van de nieuwe Omgevingswet een omgevingsvisie op. De omgevingsvisie geeft een brede kijk op hoe we in de toekomst in onze regio, onze gemeenten en onze wijken willen leven, wonen, werken, verplaatsen en recreëren.

Volgens de Omgevingswet moet de omgevingsvisie in elk geval het volgende beschrijven:

  • de grootste kwaliteiten van de leefomgeving;

  • de plannen en richting voor ontwikkeling;

  • de hoofdlijnen van het beleid.

De gemeenten bepalen zelf de verdere invulling en vorm van de omgevingsvisie. Voor de invulling van de omgevingsvisie van de Lijn50 gemeenten is gekozen voor een indeling in drie verhaallijnen met bijbehorende thema’s.  

 

Gezamenlijke uitdagingen

Het is een logische keuze om als regio gezamenlijk één visie op te stellen. De uitdagingen vragen daar om. Denk aan het klimaatvraagstuk, de toekomst van onze energievoorziening, de verduurzaming van het toerisme, de ontwikkelingen in de landbouw, de schaarste op de woningmarkt, de vergrijzing en de druk op zorgvoorzieningen. Soms kunnen deze uitdagingen worden gecombineerd, maar niet altijd. Er is beperkte ruimte beschikbaar en niet alles kan zomaar overal. De drie gemeenten zijn ervan overtuigd dat deze uitdagingen een gemeentegrensoverstijgende aanpak vragen. Hierbij is ook de omliggende regio in het binnen- en buitenland belangrijk.

  1. De visie geeft een integrale richting aan ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en biedt de basis voor uitwerking van beleid in onder andere programma’s en het omgevingsplan.

  2. De visie geeft een uitnodigend en inspirerend toekomstbeeld dat is opgesteld met en voor inwoners, organisaties en (maatschappelijke) ondernemers.

  3. De visie omvat een sturingsfilosofie: wat doet de gemeente, wat laten we aan de markt over, wat laten we aan de samenleving over, en welke voorwaarden stellen we hieraan?