De Landelijke Herberg Lijn50

Het landschap van Zuid-Limburg is een uitgesproken en bijzonder landschap. Een intensief raamwerk van natuurgebieden, bossen, grote rivieren, kronkelende beken, terrassen, laanstructuren, graften, terrassen, holle wegen en bermen zorgt voor een landelijk groen en blauw, droog- en nat raamwerk met een hoge natuurwaarde.

De agrarische sector is naast de natuur een belangrijke speler in dit raamwerk. Niet alleen als gebruiker van de ruimte die het raamwerk creëert, maar ook als maker en medebeheerder van dit raamwerk en dit landschap. De agrarische sector maakt gebruik van de ruimte die door het groenblauwe raamwerk gevormd wordt.

Het groenblauwe raamwerk vormt een landelijke herberg voor niet alleen de agrarische sector maar herbergt ook ruimtelijke kwaliteiten zoals cultuurhistorische landschapselementen, waterlopen en recreatieve wandel- en fietspaden, ecologie, cultuurhistorie, landbouw, fruitteelt, bedrijvigheid, recreatie en woningbouw.

Het landschap is een gebruiksomgeving waarin ruimtelijke functies, gebruik en waarden naast elkaar moeten kunnen bestaan. Slim inzetten op ontwikkeling van de landelijke herberg, van het groenblauwe raamwerk, zorgt ervoor dat de waarden van het landschap behouden en versterkt worden en dat de bruikbaarheid van het landschap voor alle gebruikers gewaarborgd blijft.

Ontwikkeling van het groenblauwe raamwerk zorgt voor een landschapsontwikkeling die de kleinschalige karakteristieken van Zuid-Limburg behoudt, inspeelt op versterking van specifieke natuurwaarden en ruimte biedt aan ruimtelijke activiteiten zoals landbouw met respect voor (kleine) cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke elementen.

Kortom: de landelijke herberg functioneert als herberg voor de natuur en de agrarische sector en ook voor opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, waterhuishouding, landschapsherstel, mobiliteit, woningbouw en recreatie. Een sterke landelijke herberg zorgt voor een samenhangend, sterk en integraal Nationaal Landschap Zuid-Limburg dat door bewoners, bestuurders en bezoekers als zeer waardvol en behoudenswaardig is aangeduid.


'Paspoort' Landelijke herberg

Kernkwaliteiten: kleinschalige elementen / open- besloten / heuvelland / ecologie / agrarische sector / cultuurhistorie
Thema’s: Authentiek landschap behouden / Robuuste natuur / Transformatie landbouw / Klimaatadaptatie / Energietransitie / Verduurzaming toerisme / Duurzaam wonen
Meest voorname beleidsstukken gekoppeld aan deze herberg: Bouwstenennotitie, RES, Strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg, plan van aanpak NOVI-Zuid-Limburg, Waterplan Maas en Mergelland, Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Overige (beleids)documenten: Moderne landbouw in een kleinschalig landschap (LLTB), Klimaat- en energievisie Gulpen-Wittem, gezamenlijke waarden lijn50, uitvoeringsprogramma Middengebied .

Web-diagram met de hoofdthema's van de Landelijke Herberg